Övrigt

2019-06-01

Eventuella förändringar i kanalutbudet från telia


Här kan ni läsa mer om detta https://www.telia.se/privat/tv/edr/forandring-tv-tjanst .

 

 

2019-06-01

Målning av takkupor


Takkuporna på husen utefter Villagatan kommer att målas i sommar.
Arbetet är planerat till veckorna 27-29 beroende på väder, ytterligare info kommer.

 

 

 

2019-05-30

Föreningsstämma


Tid: Tisdagen den 4 juni 2019 kl. 19.00

Plats: Wadköpings värdshus, konferenslokalen

Kallelse är utskickad, observera att det stod fel veckodag i kallelsen

 

Styrelsen
gm
Nisse Martinsson

 

2019-05-03

Städdag lördagen den 18/5


Samling utanför tvättstugan kl. 09.00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10.30Förslag till arbetsfördelning

 • Uppmärkning av cyklar som kan antas inte ha någon ägare alternativt aldrig används. Vid höststäddagen kommer dessa cyklar att borttransporteras.
 • Rengöring av mossa på lågt placerade tak samt rengörning av hängrännor
 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken samt till kylanläggning samt städning av tvättstugan, styrelserum och el-central: 2-4 personer.
 • Städning cykel- o förrådsutrymmen samt inventering av våra trädgårdsredskap: ca 5-6 personer.
 • Garagegrupp: frånslagning av värmen, tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, städning av garagens tak samt hängrännor: ca 4 personer.
 • Rensa boulebanan och idrottsplanen från ogräs samt lagning och tillsyn av staket kring idrottsplanen: ca 5-7 personer.
 • Allmän städning. Och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: ca 5-10 personer.
 • Välkomna!

   

Dessutom vill styrelsen redan nu informera om den kommande årsstämman den 4/6 på Wadköpings konferenslokal. Sedvanliga årsmöteshandlingar tillsammans med kallelse utdelas senare.Styrelsen gm
Hans Alexandersson

2019-04-04

Viktigt meddelande


Undertecknad har fått information från medlemmar om att det finns personer som vistas i vårt område nattetid. Det hände inatt att en kvinna promenerade runt i vårt område och kände på ytterdörrarna. Hennes kumpan satt i en bil och väntade längst norrut i området vid dagiset som är granne till oss.
Många av oss har ju ett litet nyckelskåp eller liknande strax innanför ytterdörren. Det kanske är det de i första hand är ute efter.
Det är lätt att glömma låsa och jag vill nu råda oss alla att se till att låsa alla dörrar och fönster. Vi får rutinmässigt kontrollera en sista gång innan sänggåendet.
Var vaksam och ring polisen om ni ser något misstänkt. Händelsen i inatt är polisanmäld.
Det har också kommit till min kännedom att boende under dagen/natten har blivit bestulna på cyklar som stått parkerade utanför entrén. Det har visserligen förekommit i alla tider men det kan kanske ha ett samband med ovanstående. Cyklar som inte används regelmässigt har vi plats för i stora cykelrummet. Se till att låsa cyklarna med rejäla lås så att vi gör det så svårt som möjligt för skurkarna.

Hälsning Hans Alexandersson

2018-10-07

Städdag lördagen den 20/10


Samling utanför tvättstugan kl. 09.00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10.30


En container till grovsopor kommer att finnas tillgänglig på städdagen. Den ställs upp på garagegatan bredvid parkeringsplatsen för motorvärmare. Den hämtas på måndagen efter städdagen. Observera att vi inte får kasta miljöfarligt avfall som exempelvis målarfärg, batterier och dylikt i containern. Uppmärkning av cyklar som inte bedöms vara i trafik och som stått obegagnade mycket lång tid kommer att märkas upp. Dessa kommer så småningom att transporteras bort.

Förslag till arbetsfördelning

 • Utbyte av dörrlister
 • Märkning av cyklar
 • Städning av garagens tak samt hängrännor: ca 4 personer
 • Rensa boulebanan samt tennisbanan från ogräs samt lagning och tillsyn av staket kring idrottsplanen: ca 5-6 personer
 • Städning av tvättstugan, u-central och elcentral, rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken samt till kylanläggning: 3-5 personer
 • Städning cykel o förrådsutrymmen: ca 5-6 personer
 • Mossbekämpning på låga tak och rensning av hängrännor: 8-10 personer
 • Kontroll att samtliga vattenslangar är bortmonterade från vattenutkastarna: 2 personer
 • Översyn och städning av våra lekplatser, ogräsbekämpning av leksand: 3-4 personer
 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden

Välkomna!
Styrelsen gm
Hans Alexandersson

2018-10-04

Angående laddning av el- och laddhybridbilar i våra garage


Försäljningen av elbilar och elhybrider ökar alltmer och den ökningen kommer troligen att fortsätta. I våra radgarage har vi eluttag vars förbrukning debiteras föreningen. Där får vi inte använda laddningsdon till nämnda bilar. Dels är det högst tvivelaktigt om det är rimligt att grannarna ska betala enskilda medlemmars bränslekostnader i samband med biltransporter och dels vet vi ju inte i nuläget om systemet håller för alltför omfattande laddningar. Vi får heller inte använda motorvärmare till bil i radgaragen.
De medlemmar som bor i kedjehusen debiteras separat så där är det fritt fram för laddning.
Styrelsen kommer att kontakta Riksbyggen för rådgivning hur vi ska gå vidare med frågan om laddning av bilar.

Styrelsen
Brf.Norensberg

2018-09-18

Rapport från den Extra Föreningsstämman 2018-09-17

 

Det var ju bara en egentlig punkt på dagordningen för den Extra Föreningsstämman, det var att ta beslut om de nya stadgarna.
Mötet hade samlat 26 st deltagare samt 6 fullmakter, förslaget röstades enhälligt igenom av mötet. De nya stadgarna gäller f.o.m. att de blivit registrerade hos Bolagsverket.
Du hitter de nya stadgarna här.

/webmaster

2018-09-02

Inbjudan till extra föreningsstämma

 

Styrelsen för Brf Norensberg hälsar medlemmar välkomna till extra föreningsstämma den 17/9 2018.
Tid 19:00
Plats: Betlehemskyrkans samlingslokal, Sturegatan 9

Det är på denna extra årsstämma vi skall ta det andra och slutgiltiga steget för antagandet av nya stadgar. Beslut om nya stadgar fattas på två på varandra följande stämmor. På vår ordinarie årsstämma i juni tog vi det första beslutet. Det innebär att det förutom formalia endast är denna enda fråga på dagordningen att fatta beslut om.
Förslaget till nya stadgar delades ut inför ordinarie årsstämman. Det finns även tillgängligt på vår hemsida. Styrelsen har dessutom några exemplar i reserv.

Styrelsen

2018-08-28

Nya stadgar (förslag)

 

Styrelsen har beslutat att hålla en extrastämma för att slutgiltigt anta de nya stadgarna. Det sker som tidigare informerats i två steg, beslut ska fattas på två på varandra följande stämmor. Första steget tog vi på vår ordinarie årsstämma i juni och nu är det dags för att ta det slutliga steget i processen.

Vi har ju förvisso kunnat vänta till nästa års ordinarie stämma men styrelsen finner det angeläget att så snart som möjligt harmonisera stadgarna med gällande lagstiftning.

De nya stadgarna innebär i flera avseenden även ett avsevärt bättre skydd för föreningarna. Det blir således förutom vissa formella punkter endast en fråga på dagordningen.

Kallelse till extrastämman kommer senare, senast en vecka innan stämman.

De föreslagna stadgarna delades ut i samband med kallelsen till årsstämman 20180604, de finns även att ladda ner (nedladdningslänk pdf) här. 

Orsaken till att vi måste förnya stadgarna är en lag som började gälla redan 20160701, den säger bl.a. att förändringsarbetet med nya stadgar måste ha påbörjats senast 20180630.

2018-08-09

Grävning utmed vår garagegata

 

Under vecka 33 (13-17/8) kommer E.ON att fortsätta arbetet med nedgrävning av en högspänningsledning i bullervallen längs vår garagegata.
Vad vi vet nu, kommer det inte att påverka tillgängligheten till våra garage och p-platser.
Men använd garagen och p-platserna, så att ni inte parkerar utmed garagegatan. Detta gäller f.ö. också i normala fall. Mera..... 

2018-06-13

 

Protokoll fört vid årsmöte i Brf.Norensberg 2018-06-04.

 

1.18 stämmans öppnande:
Ordförande Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna  och förklarade stämman öppnad.

2.18.Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

3.18.Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Hans Alexandersson.

 

4.18.Val av Protokollförare för stämman:

Till protokollförare valdes Karl-Heinz Nilsson.

 

5.18.Val av två justeringsmän tillika rösträknare:

Till dessa båda poster valdes Stefan Rehnberg och Pirjo Hultman.

 

6.18 Frågan om stämman blivet utlyst enligt stadgarna:
Mötet konstaterade att stämman blivet utlyst enligt stadgarna.

7.18.Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes,det fanns 43 röstberättiga och 5 fullmakter.

 

8.18.Föredragning av styrelsens årsredovisning: Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera  att läget var stabilt och styrelsen gjort ett bra jobb.

 

9.18.Föredragning av revisorernas berättelse:
Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

 

10.18.Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning:
Mötet fastställde  resultat- och balansräkning.

11.18.Beslut om resultatdisposition:

Balanserat resultat                                                                    844 817

Årets resultat                                                                          -132 165

Årets fondavsättning enligt stadgarna                                      -1600 000

Arets ianspråktagande av underhållsfond                                  1318 237

Att balansera i ny räkning                                                         430 890


12.18.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledarmöter:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13.18.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman:
Mötet  fastställde ledamöter till 5 ordinarie och 3 ersättare.

14.18.Frågan om arvode åt styrelseledarmöter och revisorer  för nästkommande verksamhetsår:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara på två prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inbördes.


15.18 Val av ordförande:
Till ordförande omvaldes Hans Alexandersson för 1år.


16.18.Val av övriga styrelseledarmöter och suppleanter:
Till ordinarie styrelseledarmöter  omvaldes Magnus Ulander och Lars Kastbom på 2 år,  Caroline Standfuss nyvaldes på 2 år och Hans-Christian Thulin nyvaldes på 1 år.
Till styrelsesuppleanter nyvaldes Caroline Nilsson och Karl-Heinz Nilsson på 1 år, Nils-Erik Martinsson omvaldes på 2 år.

17.18.Val av revisorer och revisorssuppleanter:
Till revisor för ett år omvaldes Christina Delin.
Till  revisorsuppleant  omvaldes Christer Blom för 1 år.


18.18.Val av valberedningen:
Till valberedningen för 1 år valdes Kjell Mårdensjö (sammankallande), Kjell Jansson och Johan
Unger.


18.18 B Val av fritidskommitté:
Till fritidskommittén nyvaldes Johanna Joneklav och Jenny Emerén på 2 år, Ulla Liljegren kvarstår 1 år.                                                  


19.18. Av styrelsen till stämman hänskjutna  frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36.
Inga motioner inkomna.
Ett första beslut om byte av stadgar antogs av mötet.


20.18.Stämmans avslutande:
Ordförande Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och intresse samt avslutade mötet.2018-05-31

Bostadsrättsföreningens årsstämma

 

Tid: Måndag den 4 juni 2018 kl 18.00

Plats: Wadköpings värdshus, konferensavdelningen

 

Kallelse är utskickad

 

 

 

2018-05-11

Städdag lördagen den 26/5

 

Samling utanför tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

 

 

 

Förslag till arbetsfördelning.

 • Rengöring av mossa på lågt placerade tak.
 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken samt till kylanläggning samt städning av tvättstugan, styrelserum och elcentral:ca 2-4 personer.
 • Städning cykel o förrådsutrymmen samt inventering av våra trädgårdsredskap: ca 5-6 personer.
 • Garagegrupp: frånslagning av värmen, smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, städning av garagens tak samt hängrännor: ca 4 personer.
 • Rensa boulebanan och idrottsplanen från ogräs samt lagning och tillsyn av staket kring idrottsplanen. Uppsättning av tennisnät: ca 5-7 personer.
 • Allmän städning, eventuellt inoljning av staket m.m. och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: ca 5-10 personer.

 

 

Välkomna!

Styrelsen
gm
Hans Alexandersson

 

2018-05-09

Avstängning av vattnet tisdag 15/5


Föreningen har en tid haft problem med sand i vattenledningarna. Sanden kommer från kommunens vattenledningsnät och problemen eskalerade efter reparationen av den vattenläcka vi drabbades av i höstas. Kommunen stängde av vattentillförseln p.g.a. vår läcka och när man sedan öppnade ledningen igen efter att vi reparerat kom det sannolikt med en del sand i vårt system. Vi har fått förklarat att det inte är helt ovanligt. Vid för hastig öppning uppstår en snabb ökning av flödet som kan dra med sig avlagringar och även sand som kan finnas i ledningarna.

Styrelsen har efter rekommendation beslutat att installera ett grovfilter i inkommande vattenledning som vi hoppas ska lösa problemen. Under installationen kommer vattnet att stängas av. Avstängning kommer att ske tisdag den 15/5 mellan klockan 10:00 och 16:00.

 

2017-11-17

Angående dåligt tryck i våra vattenledningarEfter reparationen av läckan i vår u-central har en del lägenheter fått dåligt tryck i vattenledningen. Det nya röret som monterades har något mindre diameter än det ursprungliga röret. Vi har nu fått bekräftat att det inte ska påverka trycket nämnvärt, den lilla strypningen är endast en lite kort sträcka (har också betydelse) vilket inte ska utöva någon större påverkan.

De lgh som har problem med vattentrycket har troligen fått in flagor, sand el.dyl. p.g.a. att vi tvingades stänga och dra på vattnet ett par gånger. Det är föroreningar som ibland finns i vattenledningar och kommer i huvudsak från kommunens ledningar. Då man drar på vattenflödet efter en avstängning så händer det att det lossnar flagor, avlagringar och ibland sand och de bildar då strypningar i ledningarna.

Upplever ni att trycket är dåligt så ring vår felanmälan så kommer rörmokare att rensa rören vid de berörda lägenheterna. Ett tips kan vara att vi själva kollar att silarna på kranarna inte är igensatta. Man brukar enkelt kunna skruva loss dem.

Felanmälan:Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00
på tel: 019- 32 47 15.

Om det finns några frågor kring detta, kan ni kontakta:
Ordf. Hans Alexandersson
Nbg.112
072 584 42 44
hansgalexandersson@gmail.com


 


2017-10-03

Avstängning av vattnet


Med anledning av vattenläckan 30/9 kommer rörmokarna att slutföra reparationen i u-centralen torsdagen den 12/10. Det får till följd att vattnet kommer att vara avstängt den dagen mellan kl. 08:00 - 16:00. Bra att tänka på, så att man inte kör någon disk- eller tvättmaskin under den tiden.
Nedanstående info gick ut till alla som har anslutit sin mejladress till föreningens mejllista. Till Er som inte fick något mejl, men vill ha det i framtiden går det bra att ansluta sig genom att skicka ett mejl till brf@norensberg.nu


Bakgrund

Vattenläcka 20170930


Det var en rörböj i den inkommande vattenledningen som spruckit.
Men sedan kl. 0:24 i natt har vi åter vatten i våra kranar, dock har vi inte fått tag på riktigt rätt rörböj till systemet. Det får till följd att trycket i vattensystemet är något lägre än normalt. Men vattnet fungerar och kan användas som vanligt, dock kan man behöva spola lite extra om man märker att det är luft i systemet. Så snart vi får tag på rätt rörböj kommer vi att slutföra reparationen, troligtvis kommer det bli ett kortare avbrott i vattentillförseln då.

Det har uppstått en vatten läcka i området, för närvarande vet vi ej när felet kan vara åtgärdat.
I nuläget (16:35) håller man på att iordningställa en vattenpost, där vi kan hämta dricksvatten som även kan användas till toaletterna. Vattnet finns att hämta i hörnet av Norra Skyttegatan och Aspnäsgatan. Tag med egen hink(ar).

Nisse Martinsson
070-59 13 500

 


2017-10-03

Städdag lördagen den 21/10

 

Samling utanför tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

 

En container till grovsopor kommer att finnas tillgänglig på städdagen.

Den ställs upp på den vanliga platsen vid parkeringarna 12/13. Den

hämtas på måndagen efter städdagen. Observera att vi inte får kasta

miljöfarligt avfall som exempelvis målarfärg, batterier och dylikt i

containern.

 

Förslag till arbetsfördelning.

 • Mossbekämpning på gångvägar och garagedörrar: 5-6 personer
 • Städning av garagens tak samt hängrännor: ca 4 personer
 • Rensa boulebanan samt tennisbanan från ogräs samt lagning och tillsyn av staket kring idrottsplanen. Tennisnätet monteras ned för vinterförvaring: ca 5-6 personer.
 • Städning av tvättstugan, u-central och elcentral: 3-4 personer
 • Städning cykel o förrådsutrymmen: ca 5-6 personer
 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken samt till kylanläggning: 2 personer
 • Mossbekämpning på låga tak och rensning av hängrännor: 8-10 personer
 • Kontroll att samtliga vattenslangar är bortmonterade från vattenutkastarna: 2 personer
 • Översyn och städning av våra lekplatser, ogräsbekämpning av leksand: 3-4 personer
 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden

 

 

Välkomna!

Styrelsen
gm
Hans Alexandersson

 

2017-09-06

Asfaltering


Nu är parkeringarna färdigasfalterade, så nu kan de åter tas i bruk.


2017-08-22

Information gällande asfaltering


Två av våra parkeringsplatser ska nu asfalteras. Det gäller parkeringsplatsen med motorvärmarposter (den som ligger i anslutning till vårt soprum) samt parkeringsplatsen söder om denna utanför Norensbergsgatan 18–24.

Enligt plan skulle NCC starta arbetet den 11/9 men nu har planeringen med kort varsel ändrats och asfalteringsarbetet påbörjas måndagen den 28/8. Trädgårdstjänst kommer att utföra vissa förberedande arbeten redan nu på torsdag den 24/8 på parkeringen med motorvärmarposter. Ni som har bilar stående på parkeringsplatserna med motorvärmarposter ombeds evakuera dessa senast onsdag kväll (23/8). Den södra parkeringsplatsen måste vara utrymd senast söndag kväll (27/8).

Det är av största vikt att parkeringarna töms enligt ovanstående datum för att entreprenörerna ska kunna utföra sitt arbete. Jag beklagar de snäva tidsramarna men min förhoppning är att vi ska hinna utrymma parkeringarna.

Ni som använder dessa parkeringar får under några dagar försöka finna andra platser för bilarna under tiden då arbetet pågår.

Hans Alexandersson
Ordförande2017-06-27

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg 2017-06-07


§ 1. Stämmans öppnande:
Hans Alexandersson öppnade mötet.

§ 2.  Fastställande av röstlängd:

Röstlängden fastställdes, det fanns 25 röstberättiga och l fullmakt.


§ 3. Val av stämmoordförande:

Till ordförande valdes Hans Alexandersson.

§ 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare:
Till protokollförare valdes Karl-Heinz Nilsson.

§ 5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet:

Till denna post valdes Greger Tallroth.

§ 6. Val av rösträknare:
Till denna post valdes Kerstin Gustafsson.

§ 7. Fråga om stämman blivet i stadgeenlig ordning utlyst:

Mötet konstaterade att stämman blivet stadgeenligt utlyst.

§ 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen varvid mötet kunde konstatera att läget var stabilt och att styrelsen gjort ett bra jobb.

§ 9. Framläggande av revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisionsberättelsen som Lone Norman-Winkler lämnat över till Hans Alexandersson.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:

Mötet fastställde resultat och balansräkning

§ 11. Beslut om resultatdisposition:
Siffrorna anges i kronor:

Balanserat resultat                                                              1 238 992
Årets resultat före fondförändring                                            556 909
Årets fondavsättning enligt stadgarna                                     -500 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond                                 548 916
Summa överskott                                                           1 844 817Vid stämman beslutades extra
avsättning till underhållsfonden                                             1 000 000
Att balansera i ny räkning                                                       844 817
                                                                                       

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter:

Mötet fastställde antalet ledamöter till 5 ordinarie och 3 ersättare.

§ 14. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning:

Styrelsearvode: 2 basbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inbördes.
Valberedning: 5000kr/år att fördela inbördes.

§ 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt förekommande fall val av styrelseordförande:

Styrelseordförande Hans Alexandersson sitter kvar 1 år som ordförande i styrelsen.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter suppleanter:

Till ledamot  valdes Jane Nordbrant på 2 år.
Till ledamot  valdes Magnus Ulander på 2 år.
Till suppleant valdes Greger Tallroth på 2 år.
Linda Cancino omval på 2 år som suppleant.

§ 17. Val av revisorer och suppleanter:

Till intern revisor valdes Christina Delin.
BoRevision sitter kvar som auktoriserad revisor.


§ 18. Val av valberedning:
Josef Joneklav, MartinFriedoch Andreas Nordbrandt


§ 18 b. Val av fritids kommitté:

Kvarstår sedan tidigare gör Ulla Liljegren, Malin Vaahto samt Annica Harrsjö.§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman  i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Inga inkomna ärenden.§20. Stämman avslutande:

Ordförande Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och intresse och avslutade mötet.

 

 

 

2017-06-06

Meddelande från E.ON

 

Örebro 2017-05-31

Begränsning av fjärrvärmeleveransen
För att hålla den höga leveranssäkerheten på fjärrvärmen behöver vi ibland göra underhållsarbeten.
Det kommer att vara begränsning av värme och varmvatten till er fastighet Norensbergsgatan 82 i Örebro från Onsdag 14/6-17 kl. 08:00 till 22:00

Norensbergsgatan 82 är vår undercentral varifrån vår värme och vårt vatten styrs. Således påverkas alla lägenheter i området.
Kallvattnet kommer inte att påverkas.

Har ni frågor angående störningen, är vi tacksamma om ni hör av er till oss på telefon
020-88 00 22 och ber att få prata med ansvarig projektledare.

Med vänlig hälsning
E.ON Värme Sverige AB Örebro

2017-05-02

Städdag lördagen den 6/5

 

Samling utanför tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

 

Förslag till arbetsfördelning.

 • Omställning av spjäll på Radonfläktarna till sommarläge

 • Rengöring av mossa på lågt placerade tak

 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken samt till kylanläggning samt städning av tvättstugan, styrelserum och elcentral: 2-4 personer
 • Städning cykel o förrådsutrymmen samt inventering av våra trädgårdsredskap: ca 5-6 personer

 • Garagegrupp: frånslagning av värmen, smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, städning av garagens tak samt hängrännor. Smörjmedel finns i värmecentralen. Smörjmedel ställs efter användning in i värmecentralen: ca 4 personer

 • Rensa boulebanan och idrottsplanen från ogräs samt lagning och tillsyn av staket kring idrottsplanen. Uppsättning av tennisnät: ca 5-7 personer

 • Allmän städning, inoljning av staket m.m. och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: ca 5-10 personer

 

Välkomna!

Styrelsen
gm
Hans Alexandersson

 

2017-01-13

Det blev fel datum i utskicket, som kom i våra postlådor idag 170113 (fredagen den 13:e..........)
Rätt datum är 20170118

 

Byte av accesswitchar

 

I vårt nya tilläggsavtal med Telia ingår en uppgradering av vårt fibernät till ett system med högre prestanda. Steg 1 i projektet är redan avklarat då Ericsson/Telia bytt ut convertrar i våra lägenheter.

Steg 2 kommer att ske 2017-01-18 där byte av accesswitchar kommer att ske. Arbetet kommer att utföras inne i entrén till vår tvättstuga där den elektriska utrustningen är placerad. Teknikerna behöver således inte tillgång till våra lägenheter.

Vi får under arbetets utförande räkna med störningar/avbrott i systemet (bredband, TV och ip-telefoni) under hela dagen.


Styrelsen/Hans Alexandersson

 

2016-12-17

Avstängd fjärrvärme och varmvatten

 

Sent på eftermiddagen i fredags (16/12) fick vi information om att fjärrvärme och varmvatten kommer att stängas av på måndag den 19/12 mellan kl. 07:15 - 11:00. Det är ett akut arbete som måste utföras hos en av Eons kunder vilket drabbar oss och andra kunder. Det gäller utbyte av ventiler som står och läcker.

Arbetet är troligen klart före kl 11:00.

Det innebär att vi inte kommer att ha något varmvatten och inte heller någon värme på elementen under den aktuella tiden. Kallvattnet påverkas inte.

 

2016-12-17

Upphittad bilnyckel

 

En bilnyckel är upphittad i området. Finns hos Hans Alexandersson, Norensbergsgatan 112.

2016-12-19

Bilnyckeln är nu avhämtad.

2016-11-24


Telefonnumret som angavs i utskicket 161123

 

var felaktigt, rätt nummer är 072-020 13 38

Uppdatering av vårt fibernät

Ericsson Local Services har av Telia och Brf. Norensberg
fått i uppdrag att byta fiberkonverter i samtliga lägenheter.

Vi kommer till er lägenhet vecka 48 onsdagen den 30/11 eller torsdag 1/12  

Montaget i lägenheten kommer att ske under dagen mellan 07.00 till 18.00

Då arbetet i era bostäder är tidskrävande är det väldigt viktigt att vi får
tillträde aviserad dag.

Om ni inte kan vara hemma, lås inte överlåset om ni har ett sådant
då vi går in med huvudnyckel.

Meddela vår tekniker på plats , Micke Eriksson, om tiden ej är möjlig
För installation.

Har ni frågor kring installationsarbetet, ring vår tekniker på plats.
Har ni frågor kring era tjänster, hänvisar vi till Telias kundtjänst 90200.

Med vänlig hälsning
Ericsson Local Services

Tekniker på plats                                  Projektledare                                                               
Mikael Eriksson                                        Tobias Balck                                            
072-020 13 38

 

2016-10-26


Uppdatering av vårt fibernät

I vårt nya avtal med Telia ingår en uppgradering av vårt fibernät till ett system med högre prestanda. Steg 1 i projektet innebär ett byte av de s.k. mediaconvertrarna vilket innebär att teknikerna behöver tillträde till våra lägenheter för att kunna utföra sitt arbete. Ericsson som kommer att utföra arbetet kommer att avisera sin ankomst med lappar i våra postlådor 3 dagar före besök. Detta arbete utförs under veckorna 47-48 och beräknas vara klart till 2016-12-02. Det innebär att vi behöver komma in med hjälp av huvudnyckel där de boende inte är hemma.

Steg 2 kommer att ske 2017-01-18 där byte av accesswitchar kommer att ske. Vi får då räkna med störningar/avbrott i systemet under hela dagen.

Styrelsen Gm
Hans Alexandersson

2016-08-292015-10-13


Cykelstöld
Ytterligare en cykelstöld har skett i området, istället för cykeln stod det en blå barn/sittvagn av märket Emmaljunga utanför f.d.cykelinnehavarens köksfönster på Norensbergsgatan 20. Den stulna cykeln var en röd Cresent damcykel. Allt är polisanmält och barnvagnen är inlämnad till polisen.

2015-10-04


Städdag
Vi vill redan nu informera om höstens städdag för att ge alla möjlighet att planera in denna lördag för föreningens städdag.
Styrelsen har planerat städdag till den 24/10. Påminnelse sänds ut vid senare tillfälle.

Tvätt i lägenheterna
Det har framförts klagomål till undertecknad att det tvättas under nattetid i våra lägenheter. Det upplevs störande.
Jag kan i dagsläget på rak arm inte slå fast några exakta klockslag och tidsgränser då det är lämpligt eller olämpligt att tvätta. Jag vill ändå vädja till föreningens medlemmar som har tvättmaskiner i lägenheterna att undvika att tvätta på nätterna. Jag hoppas att denna vädjan hjälper, om inte så måste vi sätta upp trista och tråkiga ordningsregler och det hoppas jag att vi slipper.

Hans Alexandersson

Örebro den 28 september 2015

2015-06-29


2015-04-01

Sprintorientering

Den 27 maj, mellan 18:00 och 20:00, kommer Hagaby GoIF att ha en sprintorientering. Det är lite enklare form av orientering där vi springer i parker och bostadsområden, lite kortare banor än vanligt men lurigt ändå. Vi kommer att ha start och mål i Skebäcksparken, bredvid kanotklubbens stuga.
Styrelsen har gett tillåtelse för dem att springa igenom Norensbergsområdet, på gång- och cykelbanor samt parkmark. Det innebär också att vi kommer att sätta ut kontroller som dock kommer att tas bort senare under kvällen.
Totalt hoppas vi att 200 löpare kommer till start. De kommer sedan att starta på olika banor, en i minuten.
Om det är någon från er bostadsrättsförening som vill prova på en bana är ni välkomna, utan kostnad. Meddela mig bara i förväg så ordnar vi det.
Efter tävlingen får varje hushåll en karta över området.

Kontaktman Hagaby GoIF
Pär Lundqvist
070-319 72 81
par.lundqvist@linde-mh.se

 


2015-04-01

Lediga p-platser med motorvärmare

Just nu finns det två stycken lediga p-platser med motorvärmare. Kostnad 100:-/mån.
För ytterligare info tag kontakt med Lasse Kastbom 070-635 84 05


2014-08-26

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg Örebro den 3 juni 2014 i Wadköping


§ 1. Mötets öppnande:
Ordförande Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen:

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av ordförande för stämman:

Till ordförande av stämman valdes Hans Alexandersson.

§ 4. Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Ulf Sandström.

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:

Till dessa båda poster valdes Malcolm Carringer och Nils-Erik Martinsson.

§ 6. Fråga om stadgeenligt utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd:

Röstlängden fastställdes, det fanns 20 röstberättigade och två fullmakter (bil. l), summa 22 stycken.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen varvid stämman kunde konstatera att läget var stabilt och att styrelsen gjort ett bra arbete.

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisorernas berättelse (bil. 2) och Lone Norman Winkler redogjorde för sitt arbete med den interna revisionen.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:

Mötet fastställde resultat och balansräkning

§ 11. Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande
Balanserad vinst                                                              1 694 365:-
Uttag ur yttre reparationsfond                                              250 000: -
Årets vinst                                                                          194 680: -
                                                                                     2 139 045:-


Disponeras så att
Avsättning till yttre reparationsfond enl. stadgarna                  227 553: -
i ny räkning överföres                                                         1 911 492:-
                                                                                        2 139 045:-

§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter:

Mötet fastställde antalet ledamöter till fem ordinarie och tre ersättare.

§ 14. Frågan om arvode åt styrelseledamöter och ersättare och revisorer:

För nästkommande år skall styrelsearvodet vara två basbelopp exklusive sociala avgifter.

§ 15. Val av ordförande:

Till ordförande på ett år valdes Hans Alexandersson.

§ 16. Val av styrelseledamöter och ersättare:

Till styrelseledamöter på två år valdes Lars Kastbom och Karl-Heinz Nilsson
Till ersättare på två år valdes Daniel Larsson och Nils-Erik Martinsson

§ 17. Val av revisorer och revisorersättare:

Till revisor på ett år valdes Lone Norman Winkler
Till ersättare på ett år valdes Christer Blohm
Till extern revisor valdes Joacim Brännström

§ 18 a. Val av valberedning:
Till valberedning på ett år valdes Kristofer Svedberg sammankallande, Erik Ågren och David Emeren

§ 18 b. Val av fritids kommitté:

På två år valdes Marianne Stenberg och Annika Larsson. Ulla Liljegren kvarstår ett år.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:

Motion angående jordvallen mot Bygärdesgatan som anses vara misskött:
Stämman beslöt att styrelsen ska skriva till Örebro kommun och påtala problemet med bullervallen.

Motion angående torkskåpets torktid i föreningens tvättstuga bör omprogrammeras till tre timmar:
Stämman beslöt att bifalla motionen.

Motion om bilkörning i området:
Årstämman beslöt att gå på styrelsens förslag och avslår följaktligen motionen. Stämman betonar att det är tillåtet att köra in i området för att lasta av gods mm för att sedan omedelbart köra ut bilen.

Motion om parkeringsplatser och vad som gäller för dessa inom området:
Årstämman beslöt att gå på styrelsens förslag och avslår följaktligen motionen.

Motion angående värmeförbrukning:
Stämman går på styrelsens förslag och avslår motionen.

Motion angående förråd och garage:
Kristofer Svedberg, som lämnat in motionen, var närvarande på årsstämman drog tillbaka sin motion.

Motion angående nybyggnad av garage för uthyrning:
Årstämman beslöt att avslå motionen. Stämman betonar att bilreparationer inte ska utföras i de befintliga garagen utan går på styrelsens linje att om behov finns för bilreparationer så får de boende hyra in sig på någon ”gör-det-själv-anläggning”.

Motion angående att uppdatera lekplatsen närmast Sturegatan med t ex en klätterställning:
Stämman går på styrelsens förslag och bifaller motionen under förutsättning att styrelsen tillsammans med Trädgårdstjänst kan finna en lösning på var klätterställningen kan placeras. Årstämman gav även styrelsen i uppdrag att se över alla lekplatser i föreningens område.

§20. Stämmans avslutande:

Ordförande Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

……………………………………         ……………………………………
Hans Alexandersson                                Ulf Sandström

 

Justeras:

……………………………………         ……………………………………
Malcolm Carringer                                   Nils-Erik Martinsson


2014-01-28

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att meddela ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Denna rekommendation ställs sedan emot motionärens/motionärernas förslag. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är den som avgör vilket av förslagen som skall antas och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.


Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att komma in med motioner senast den 12/3-14. Motionerna kan lämnas till undertecknad med adress Norensbergsgatan 112.


Örebro den 26 januari 2014

Hans Alexandersson

2014-01-06

Medgivande autogiro


I och med att vi har bytt förvaltare från Prubor till Riksbyggen i föreningen. Och om det är så att man har haft autogiro på månadsavgiften (hyran) tidigare och vill ha det i fortsättningen också. Då måste man lämna in ett nytt medgivande till vår nya förvaltare (Riksbyggen). Det finns en blankett för nedladdning här.
Den går att fylla i på datorn men måste skrivas under manuellt och skickas in som vanligt brev.


2013-06-22

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 30 maj 2013 i Wadköping

§  1. Mötets öppnande:
Ordförande Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad


§ 2. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av ordförande för stämman:
Till ordförande av stämman valdes Hans Alexandersson

§ 4. Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Barbro Olsson

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Till dessa båda poster valdes Jenny Emeren och Klara Lak

§ 6. Fråga om stadgeenligt utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman blivit stadgeenligt utlyst

§ 7.Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 16 röstberättigade och fyra fullmakter(Bil.l)

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen,varvid mötet kunde konstatera att läget var stabilt och att styrelsen gjort ett bra jobb

§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisorernas berättelse (bil. l) och Lone Norman-Winkler redogjorde för sitt arbete med den interna revisionen

§ 10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:
Mötet fastställde resultat och balansräkning

§ 11. Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande

Balanserad vinst                                      1677 034:-
Uttag ur yttre reparationsfond                     250 000:-
Årets förlust                                                 -5 116:-
                                                             1 921 918:-

Disponeras så att
Avsättning till yttre reparationsfond enl. stadgarna        227 553:-
l ny räkning överföres                                              1 694 365:-
                                                                            1 921 918:-§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter:
Mötet fastställde antalet ledamöter till 5 ordinarie och 3 ersättare

§ 14. Frågan om arvode åt styrelseledamöter och ersättare och revisorer:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara två basbelopp exklusive sociala avgifter

§ 15. Val av ordförande:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson

§ 16. Val av styrelseledamöter och ersättare:
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Kjell Karlsson och Jenny Emeren
Till ersättare på 2 år valdes Klara Lak och Nils-Erik Martinsson

§ 17. Val av revisorer och revisorersättare:
Till revisor på 1 år valdes Lone Norman Winkler
Till ersättare på 1 år valdes Christer Blohm
Till extern revisor valdes Joacim Brännström Grant Thornton

§ 18. Val av valberedning:
Till valberedning på 1 år valdes Malcom Carringer sammankallande, Erik Ågren och David Emeren

§ 18B. Val av fritidskommite:
På 2 år valdes Ulla Liljegren

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:
Motion om cykelrum och gamla cyklar från Marianne Stenberg.

Stämman beslöt att : av de 4 små förråden ska 3 vara upplåtna för cyklar som används regelbundet.

Det 4:e utrymmet ska vara redskapsförråd stegarna flyttas till sopförrådet.
Styrelsen kommer  att ta regelbundna  initiativ till utrensning av cyklar.

Styrelsen uppmanar ägare till cyklar som aldrig (nästan) kommer till användning att flytta dessa till privata utrymmen.

Styrelsen ber alla boende om hjälp att i fortsättningen varaktigt efterfölja dessa intentioner- det blir annars orimligt mycket arbete för enskilda styrelseledamöter med inventeringar och bortforsling av cyklar.

Det är i fortsättningen inte tillåtet att låsa fast cyklar i cykelstället.

Göran Liljegren redogjorde för vad man kommit fram till angående solceller på taken som en grupp arbetat med efter en motion från förra året. De som inte var närvarande kan ta kontakt med Göran Liljegren eller Lisa Wickbom för närmare information.

Man önskade även att Örebro Kommun skulle snygga till bullervallen som ser hemsk ut.

Många fodrade att styrelsen skulle ta kontakt med Telia angående allt strul som är med bredband,telefon och TV.

§20. Stämmans avslutande:                                                                       

Ordförande Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutade mötet

2013-03-17

Målning takkupor 2013-2014

Första etappen
Gul länga N70-N80: 12 kupor i söderläge
Röd länga N18-N24: samtliga 12
Röd länga N46-N56: samtliga 18
Röd länga N58-N68: samtliga 18
V21-V29: samtliga 15
Ev. S45-S47 6
Totalt: 75 + (6)

Andra etappen:
Beror lite på statusen. Möjligen att vissa norrlägen överlever ytterligare ett par år.
Gul länga N70-N80: 6 i norrläge
Gul länga N34-N44: 18 samtliga
Röd länga N26-N32: 12
S45-S55: 18 (eller 12)
Totalt: 54 (eller 48)
Dessutom ska 12 ränndalar målas på samtliga längor med brutna tak.

2013-01-24

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att meddela ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Denna rekommendation ställs sedan emot motionärens/motionärernas förslag. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är den som avgör vilket av förslagen som skall antas och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.


Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att komma in med motioner senast den 8/3-13. Motionerna kan lämnas till någon styrelseledamot eller läggas i föreningens brevlåda vid tvättstugans entré.


Örebro den 21 januari 2013

Hans Alexandersson

2012-06-05

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 30 maj 2012 i Wadköping

                                                                  
§  1. Mötets öppnande:
Ordförande Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.
§  2. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

§  3.  Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Hans Alexandersson.

§  4. Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Barbro Olsson.

§  5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Till dessa båda poster valdes Erik Ågren och Göran Liljegren.

§  6.  Stadgeenlig utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§  7. Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 23 närvarande och 2 fullmakter.

§  8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera att föreningens läge var stabilt och att styrelsen gjort ett bra jobb.

§  9. Revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisorernas berättelse. Se bil. 1.

§ 10. Bslut om fastställande av resultat och balansräkning:
Mötet fastställde resultat och balansräkning.

§ 11. Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande
Balanserad vinst                                                                                   2 256 839
Årets förlust                                                                                           - 352 252
                                                                                                           1 904 587
Disponeras så att
Avsättning till yttre reparationsfond enl. stadgarna                                       227 553
I ny räkning överföres                                                                           1 904 587

§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet tackade styrelsen för ett väl genomfört arbete.

§ 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och suppleanter till 3.                                                                                                                                                                                             
§ 14.  Arvode för styrelse, suppleanter och revisorer:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara 2 basbelopp exklusive sociala avgifter.

§ 15. Val av ordförande:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Barbro Olsson och Lars Kastbom.
Till suppleant på 2 år valdes Lotta Kappen.

§ 17. Val av revisor och revisorsuppleant:
Till revisor på 1 år valdes Lone Norman- Winkler
Till suppleant på 1 år valdes Christer Blohm
Till extern revisor valdes Joakim Brännström, Grant Thornton

§ 18a. Val av valberedning:
Till valberedning på 1 år valdes Malcom Carringer sammankallande och
Sigbritt Sundin samt Erik Ågren.
18b. Val av fritidskommitté:
På 2 år valdes Marianne Stenberg och Annika Larsson.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §36:
Tre motioner hade inkommit från Lisa Wickbom och en från familjen Unger.
               
Motion Eget elnät inom Brf.
Stämman beslöt att en grupp av intresserade medlemmar undersöker möjligheterna och redovisar till styrelsen vad man kommer fram till.
Motion elcykelpool.
Mötet avslår motionen.
Motion om solvärme:
Stämman beslöt att även denna motion skulle utredas av intresserade medlemmar som återkommer till styrelsen.

Motion angående tvättider:
Stämman tillstyrker styrelsens beslut att bifalla motionen.

§ 20. Stämmans avslutande:
Ordföranden Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

 

………………………………………………………………                                    ………………………………………………………………….
Hans Alexandersson mötesordförande                                     Barbro Olsson
Justeringsmän:

 

………………………………………………………..                                           ………………………………………………………………..
Erik Ågren                                                                                               Gören Liljegren

2012-04-27

Vårens städdag

Städdag lördagen den 12/5-12.

Samling vid tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

Även i år kommer vi att på städdagen forsla bort grovsopor. Vi kommer att för ändamålet hyra en släpkärra och den kommer att finnas vid parkeringen ifrån kl.09.00 till kl.10:30. Sopor som ställs ut senare kommer inte att bortforslas. Tänk på att det är grovsopor som skall köras bort och inte allt för små saker, det tar alldeles för lång tid för de som transporterar att hantera.
Gamla cyklar som inte används kör vi gärna till tippen så att det blir rymd i cykelförrådet.

Förslag till arbetsfördelning.

 • Besiktning av skadad asfalt: 2 personer
 • Skrapa bort mossa ifrån asfalt vid garage, förråd m.m.: 6 personer
 • Bortforsling av grovsopor: 2-3 personer.
 • Städning av tvättstugan: 3 personer.
 • Städning av undercentral och elcentral. Städning av rummet för miljöfarligt avfall 2 personer.
 • Städning cykel o förrådsutrymmen: ca 2 personer.  
 • Rengörning av stuprännornas renssilar: 2 personer.
 • Rensning av mossa på tak: 2 personer.
 • Rensning av hängrännor över och på sidorna om verandorna på radhuslängorna med brutna tak. Så många som möjlig då behovet är stort.
 • Smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, smörjmedel finns i värmecentralen. Rensning av garagens hängrännor: ca 4-6 personer.
 • Städa idrottsplatsen och boulebanan, inventering av skador kring idrottsplatsen samt lagning och tillsyn av staket: ca 2 personer.
 • Översyn och städning av våra lekplatser: 3-4 personer.
 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: 5-10 personer.
 • Olja in utemöbler, staket m.m. ca 10 personer

Styrelsen har beställt matjord till städdagen. Leverans beställd till den 11/5.

Hans Alexandersson

 

 

2012-02-08

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.

För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att meddela ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Denna rekommendation ställs sedan emot motionärens/motionärernas förslag. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är den som avgör vilket av förslagen som skall antas och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.

Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att komma in med motioner senast den 9/3-12. Motionerna kan lämnas till någon styrelseledamot eller läggas i föreningens brevlåda vid tvättstugans entré.

Örebro den 7 februari 2012

Hans Alexandersson

2011-09-09

Höstens städdag

är planerad till den 22/10. Samling vid tvättstugan 9:00

 

2011-06-19

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 24 maj 2011 i Wadköping.

§ 1.  Stämmans öppnande:
Ordförande Hans Alexandersson  hälsade de närvarande välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Hans Alexandersson

§ 4. Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Barbro Olsson.

§ 5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Till dessa båda poster valdes Anette Karlsson och Klara Lak

§ 6. Stadgeenlig utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 18 närvarande och 4 fullmakter.
Se bil. 1.

§ 8. Styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera att föreningens läge var stabilt och att styrelsen gjort ett bra jobb.

§ 9. Revisorernas berättelse:
Mötet tog den av revisorernas berättelse se bil. 2.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Mötet fastställde resultat och balansräkning.

§ 11. Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande
Balanserad vinst                                                                                                                                2  893 598
Årets förlust                                                                                                                                       -  409 206
                                                                                                                                                       2  484 392

Disponeras så att
avsättning till yttre reparationsfond enl. stadgarna                                                                                    227 553
i ny räkning överförs                                                                                                                          2  256 839
                                                                                                                                                       2  484 392

                     
§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Mötet tackade styrelsen för ett väl genomfört arbete.

§ 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och suppleanter till  3.

§ 14. Arvoden för styrelse, suppleanter och revisorer:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara 2 basbelopp exklusive sociala avgifter.

§ 15. Val av ordförande:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Till styrelseledamot på 2 år valdes Carina Wenzel och Kjell Karlsson
Till suppleant på 2 år valdes Bo Westman och Nils-Erik Martinsson

§ 17. Val av revisor och revisorsuppleant:
Till revisor på 1 år valdes Lone Norman-Winkler
Till suppleant på 1 år valdes Christer Blohm
Till extern revisor  på 1 år valdes  Joakim Brännström, Grant Thornton

§ 18a  Val av valberedning:
Till valberedning på 1 år valdes Sigbritt Sundin sammankallande och
Erik Ågren samt Malcom Carringer


18b Val av fritidskommité:
Till fritidskommitén valdes på 2 år Pirjo Leino- Hultman och Karin Morris,
Marianne Stenberg har 1 år kvar.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:
Två motioner hade inkommit  från familjerna Ågren och Koskela

Motion 1.  Lekpark
Stämman tillstyrker styrelsens beslut till restaurering av befintliga lekplatser och att en projektgrupp sätts samman av intresserade medlemmar som får i uppdrag att utreda frågan.
Medel att betala eventuella kostnader i samband  med projektet ansöks hos styrelsen. Ett förslag till restaurering ska läggas fram till styrelsen för beslut.

Motion 2. Gemensamhetslokal.
Stämman tillstyrker upprättande av en projektgrupp av intresserade medlemmar som får i uppdrag att utreda frågan om upprättande av gemensamhetslokal, medel för att betala eventuella kostnader i samband med projektet ansöks hos styrelsen.

§ 20. Stämmans avslutande:
Ordföranden Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet.

 

 

………………………………….                                                        ………………………………….
Hans Alexandersson mötesordförande                               Barbro Olsson mötessekreterare

 

                                                                                       Justeringsmän:

 

 

 

…………………………………..                                                       …………………………………
Klara Lak                                                                        Anette Karlsson

 

 

2011-06-07

Ytterliggare info om TV och bredbandsanslutningen!

Det ingår tre månaders gratis mobilt bredband i vårt avtal. Det finns även möjlighet att hyra digitalbox med inspelningsfunktion, kostnad 100:-/mån i 18 månader. Därefter är boxen betald. Tag kontakt med telia butiken om ni är intresserade.

Har ni problem med er nya anslutning, ring till telia fiber support 020-240 250.

 

Webbmaster


2011-05-13

Nu ansluts fastigheten till Telias fiberlan-nät!

ELTEL Networks har av Telia fått i uppdrag att installera nätverksuttag som ansluter våra hushåll till fiberlan-nätet. Via det nya nätverksuttaget kommer vi att kunna få bredband, tv och telefoni.

Arbetet påbörjas vecka 20 (16/5) och då behöver installatörerna kunna komma in i våra bostäder för att kunna montera uttagen. Var och en kommer att få en liknande information som denna när det är dags för respektive lägenhet. Den planerade turordningen är Norensbergsg. 94-84, 32-18, 2-16 och 46-56 till att börja med.

Om ni inte är hemma när montörerna kommer så behöver de ha tillgång till "Mediaskåpet" (det som sitter i hallen) samt uttaget där TV´n är placerad. De kommer även att koppla in digitalboxen till TV´n.

Arbetet kommer att ske måndag-fredag 07.30-16.00
I nuläget är det svårt att säga hur lång tid det kommer att ta för att alla lägenheterna i föreningen ska bli åtgärdade, men om vi ser till så att montörerna enkelt och smidigt får tillgång till ovanstående utrymmen så blir det hela mycket lättare.

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta (måndag-fredag 8.00-16.00) ELTEL´s ledande montör Alf Sundin 019-15 44 56 eller projektledare Arne Pettersson 019-15 44 57

Med vänlig hälsning
ELTEL NETWORKS

 

Om ni ej är hemma när montörerna kommer så går de in i lägenheten med hjälp av huvudnyckel, i de fallen kommer även en styrelsemedlem att bistå.

TÄNK DÅ PÅ ATT EJ LÅSA LÄGENHETEN MED SJU-TILLHÅLLARLÅS ELLER DYL.

 

 

 

2011-02-05

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att meddela ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut.

Denna rekommendation ställs sedan emot motionärens/motionärernas förslag. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är den som avgör vilket av förslagen som skall antas och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande. Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att komma in med motioner senast den 6/3-11.

Örebro den 2 februari 2011
Hans Alexandersson

 

2010-12-19

Uppsägning av avtal gällande TV, bredband samt iP-telefoni

Teliaavtalet

Föreningen har nu tecknat ett avtal med Telia avseende TV, bredband och iP-telefoni. Avtalet löper under 5 år fr.o.m. det datum då Telia börjar leverera tjänster till oss. Det betyder, som alla säkert redan är införstådda med, att föreningen tar över samtliga kostnader för dessa tjänster förutom privata samtalskostnader för iP-telefoni. I det nya avtalet ingår också felanmälan och service gällande dessa tjänster. Det är en markant förbättring mot vad som gäller idag då det råder oklarheter till vem vi egentligen skall vända oss då systemet inte fungerar.


TV-avtal

Föreningens avtal med Com Hem löper t.o.m. 2011-09-30. Det kommer att innebära att fr.o.m. den 1 oktober 2011 så slutar Com Hem att leverera sin tjänst till oss. Vi kommer i god tid innan dess att starta vårt nya avtal med Telia så att vi inte skall behöva bli utan TV. Telias signaler kommer att gå via vårt nya fastighetsnät som vi idag använder till bredband och iP-telefoni.

Stadsnät/Open Net

Föreningens avtal med Stadsnät/Open Net är uppsagt till 2011-06-30. Det innebär att vi som har privata avtal med bredbandsleverantörer och leverantörer av iP-telefoni skall säga upp avtalen till den 30/6-2011. Observera att det inte gäller den fasta telefonin, vill vi ha den kvar skall vi inte säga upp den. Föreningsstyrelsen återkommer vid senare tillfällen med information om alla praktiska detaljer kring installationen och ibruktagandet. Styrelsen gm Hans Alexandersson Höje Taastrup den 15/12-102010-10-06

Television i bredbandsnätet

Föreningen har sagt upp TV-abonnemanget med Com Hem. Ett nytt avtal kommer att gälla från oktober 2011. Därför håller föreningen med hjälp av vår nya förvaltare på att ta in anbud ifrån olika operatörer.

Allt pekar mot att vi kommer att välja Telia då vi har fått ett bud ifrån dem som är överlägset de andra operatörernas. Förutom ifrån Telia har vi fått offert från CanalDigital samt ALLTV. I båda de alternativen medför det investeringskostnader. För CanalDigitals utrustning: bredbandsswitchs 1 750 kr/lgh, TV-boxar 2 1745 kr/lgh samt högre månadskostnader för tjänster. I ALLTV:s offert bygger de om det gamla coaxnätet så att det går att sända analoga TV-kanaler.

Vi har i dagsläget inte skrivit under något kontrakt utan det återstår en del förhandlingar. Styrelsen vill emellertid informera medlemmarna om vad vi har i kikaren och hur vi har tänkt oss framtiden för föreningens TV, bredband och telefoni.

 

Telia

Telia kommer att ansluta till vårt befintliga fastighetsnät. Om utrustningen som finns i våra lägenheter skulle komma att behöva bytas ut ingår det i avtalet utan extra kostnad. Avtalet kommer att innehålla kollektiv Digital-TV med 18 kanaler samt kollektivt bredband 8-10/Mbit/s. Dessutom kan vi i samband med detta komma att övergå till IP-telefoni. Vi behåller då enligt uppgift våra nuvarande telefonnummer. Samtalskostnaderna är i dagsläget inte färdigförhandlade men det brukar bli billigare än den konventionella telefonin. Man ringer exempelvis kostnadsfritt till någon som har Telias IP- telefoni.

För att TV:n skall kunna fungera krävs det en Digitalbox till varje TV. I avtalet ingår då 2 boxar/lägenhet. Telia levererar boxarna och hjälper oss med installationen. Installationshjälpen omfattar installationssupport och funktionstest av Telia beställt materiel såsom digitalbox, bredbandsswitchs och ev. telefoniadapters.


Privat uppgradering av bredbandet

Om vi själva skulle vilja uppgradera Telias bredband till 50/80 – 100/10 Mbit/s blir kostnaden 185 kr/mån och 50 – 100 Mbit/s kostar 660 kr. Denna kostnad får i så fall vi själva stå för.Gynnsamt pris

Idag betalar vi ca 80 000 kr/år för vår TV. Ovanstående avtal innebär att föreningen kommer att betala ca 250 000 kr/år totalt för alla dessa tjänster. För en jämförelse kan nämnas att undertecknad idag har Bahnhof som leverantör av bredbandstjänster och det kostar 237,33 kr/mån. Om alla vi 91 lägenhetsinnehavare skulle ha samma avtal innebär det 259 164,36 kr/år. Vi kommer således att få alla dessa tjänster till ett pris som av allt att döma kommer att ligga under denna summa som gäller enbart bredband. Jag gissar att det inte är några större skillnader mellan Bahnhof och de övriga operatörerna.

Det innebär som alla förstår att föreningen tar över kostnaderna för bredbandet som vi idag betalar själva. Det kommer ju att pressa föreningens budget ytterligare och vi kommer sannolikt närmare en avgiftshöjning, men det är inte säkert att vi behöver höja avgifterna omedelbart tack vare detta avtal. I slutändan är det ju frågan om samma pengar då vi som ju gemensamt äger fastigheten som medlemmar i föreningen.

En del praktiska problem kan uppstå då de flesta av oss sitter med avtal hos andra bredbandsoperatörer. Vi skall så snart vi tecknat avtal gå ut med information så att alla i god tid kan säga upp respektive avtal hos de olika operatörerna. Skulle det bli så olyckligt att avtalen ”lappar över varandra” så går ju den enskilde inte miste om bredbandet då Telia tar över – det innebär att det under en begränsad tid blir dubbla kostnader. Bahnhof har exempelvis 3 månaders uppsägning och jag föreställer mig att de flesta har något liknande.För framtiden

Detta avtal löper på fem år. Vi skall se det som en investering för framtiden och det är egentligen hit vi har siktat ända sedan vi byggde vårt fibernät. Det är nog mycket svårt att komma med en alternativ lösning som kan matcha detta erbjudande.

Jag ber att ni alla funderar igenom denna information och skulle ni ha allvarliga invändningar eller ett ännu bättre förslag så går det bra att mejla undertecknad: hansgalexandersson@lycos.comStäddag

Jag vill samtidigt passa på att informera om att vi kommer ha städdag den 23/10. Då kör vi bort grovsopor – det kommer vi fortsättningsvis göra varje städdag.

Styrelsen
genom
Hans Alexandersson 2010-09-28

 

2010-06-07

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 24 maj 2010 i Wadköping

                                                                                    

§ 1. Stämmans öppnande:

Ordföranden Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad

§ 2. Godkännande av dagordningen:

Dagordningen godkändes


§ 3. Val av ordförande för stämman:

Till ordförande för stämman valdes Christer Blohm


§ 4. Val av protokollförare för stämman:

Till protokollförare för stämman valdes Barbro Ohlsson


§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare:

Till dessa båda poster valdes Göran Liljegren och Klara Lak


§ 6. Stadgeenlig utlysning av stämman:

Mötet konstaterade att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst

§ 7. Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 22 närvarande och 2 fullmakterSe bil. 1


§ 8. Styrelsens årsredovisning:

Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera att föreningens läge var stabilt


§ 9. Revisorernas berättelse:

Mötet tog del av revisorernas berättelse se bil. 2


§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:

Mötet fastställde resultat och balansräkningen


§ 11. Beslut om resultatdisposition:

Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande
Årets resultat                                                                              78 053
Balanserad vinst för reservering/ianspråktagande                        3 427 512
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgarna                -219 894
Summa som balanseras i ny räkning                                          3 285 671


§ 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret        
Mötet tackade styrelsen för ett väl genomfört arbete  


§ 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och suppleanter till 3


§ 14. Arvoden för styrelse, suppleanter och revisorer:

För nästkommande år skall styrelsearvodet vara 2 basbelopp exklusive sociala avgifter. Styrelsen fick i uppdrag att inför kommande år titta på en uppräkning  av arvordet

§ 15. Val av ordförande:

Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson


§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Till styrelseledamot på 2 år valdes Barbro Olsson och Lars Kastbom
Till suppleant på 2 år valdes Roland Tideman


§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant:

Till revisor på 1 år valdes Lone Norman-Winkler
Till suppleant på 1 år återvaldes Christer Blom
Till extern revisor valdes Grant Thornton


§ 18. A. Val av valberedning:

Till valberedningen valdes på 2 år Johan Koskela, Erik Ågren och Sigbritt Sundin
§ 18. B. Val av fritids kommitté
Till fritidskommittén valdes på 2 år Pirjo Leino-Hultman, Marianne Stenberg och Karin Morris


§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:

Två motioner hade inkommit från familjen Unger

Motion 1. Vit färg på vindskivor på flerfamiljshusen

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen
Mötet gick på styrelsens förslag
Motion 2. Belysning i Norensbergsparkens gran
Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen
Mötet gav styrelsen i uppdrag att konsultera Örebro Kommun om möjligheterna att belysa granen under julmånaden

§ 20. Stämmans avslutande:
Ordföranden Christer Blohm tackade de närvarande för visad uppmärksamhet. Ett tack framfördes även till styrelsen för ett gott arbete under året.


              Christer Blohm  mötesordförande                          Barbro Ohlsson mötessekreterare


Justeringsmän:
Klara Lak                                           Göran Liljegren

2009-12-31

Svar från Örebro kommun angående vår skrivelse

 

 

 

Gällande önskemål om bullerskydd

Ni har den 1 november 2009 kontaktat Stadsbyggnad med önskemål om att bullerskyddet vid Bygärdesgatan förbättras. Bakgrunden är att öppningen av Skebäcksbron för allmän trafik kommer att öka trafiken vid Bygärdesgatan.

Stadsbyggnad har studerat bullersituationen på platsen efter att CV-gatan och Skebäcksbron öppnats. Trafiken beräknas öka till omkring 8 000 fordon per dygn och bullret kommer då vid de mest exponerade fastigheterna att uppgå till 51 - 53 dB(A) på bottenvåningen och upp till cirka 55 dB(A) på övervåningen. Dessa värden ska jämföras med det nationella riktvärdet 55 dB(A) för nybyggnation och väsentlig ombyggnad av väg. Riktvärdet tangeras alltså på övervåningarna men klaras utan ytterligare åtgärder på bottenvåningarna. Att bullernivån inte blir högre beror bland annat på att befintlig vall - trots att den har sjunkit ned - ger ett visst skydd.

När Ert bostadsområde planlades förutsattes att den så kallade Skebäcksleden skulle dras vid området. Området är således planlagt för väsentligt högre trafikflöden än dagens, vilket också förklarar den bullervall som finns på platsen. Stadsbyggnad vill dock minska bullerexponeringen ytterligare och föreslår att befintlig bullervall höjs till en nivå av cirka 2 meter över vägnivå. En sådan höjning beräknas ge ljudnivåer under 55 dB(A) även på övervåningarna. Överskottsmassor från utbyggnader i närheten är tänkta att användas för höjningen av vallen.

Arbetet med vallen kommer att medföra att sly och träd som växer på befintlig vall måste tas bort. Hur ser Ni inom bostadsrättsföreningen på detta förslag? Föredrar Ni att få en högre bullervall även om det innebär att träden och slyet på vallen måste tas bort?
 

Med vänlig hälsning

Anna Kero
Infrastrukturchef


Postadress Besöksadress  Tel Telefax E-post
Stadsbyggnads Stadsbyggnadshus I 019-21 10 00 växel  019-21 15 63 stadsbyggnad@orebro.se
Box 33400 Åbylundsgatan 8 A 019-21 21 00 kundtjänst    Hemsida
701 35 Örebro       www.orebro.se2009-12-29

Anmälan nytt autogiro för hyran

Om ni gör en ny anmälan direkt till banken om autogiro (med anledning av det brev vi fick ifrån PRUBOR 091229) så behövs det ett "Betalarnummer" också. Det numret framgår av de manuella inbetalningskorten vi fick, det ingår i ocr-numret på inbetalningskortet (ocr-numret är det som står till vänster om beloppet längst ner på inbetalningskorten). Om man har ocr-numret så tar man bort första nollan och anger de fem följande siffrorna som betalarnummer.

Om något är oklart går det ju att ringa till PRUBOR 019-10 32 25 eller skicka autogiroanmälan dit.

Webbmaster

 


2009-12-16

Planerat avbrott på fjärrvärmeleveransen

Tyvärr har styrelsen fått denna information väl sent. Nyss hemkommen ifrån mitt arbete har jag via post mottagit informationen den 15/12 kl. 23.00. Det gäller avstängning av varmvattnet den 21/12 kl. 08:00-16:00. Avstängningen kommer inte att påverka kallvattnet. Anledningen är en vattenläcka vid vår parkering vid Villagatan. Skadan är akut och måste omgående repareras.

Har ni frågor angående avstängningen kan ni vända er till E.ON på telefon 020-88 00 22 och be att få tala med ansvarig projektledare.

Örebro den 15 december 2009

Hans Alexandersson


2009-12-09


Stadsbyggnad ÖREBRO                   2009-12-11                            Bn 2313/2009

 

                                                                               BRF Norensberg
                                                                               Hans Alexandersson
                                                                               Norensbergsgatan 14
                                                                               702 15 Örebro

 

Utlåtande från Örebro kommun angående vår skrivelse

 

Utökad trafik på Bygärdesgatan

Vi har tagit mot er skrivelse om utökad trafik på Bygärdesgatan. I brevet beskriver ni er oro för ökade avgasutsläpp, ökat buller och ökad olycksrisk. Ni framför också önskemål om förbättringar av befintlig jordvall.
I detaljplanen för området från 1977 står det att bullerskärm/jordvall skall dämpa trafikbuller från den planerade Skebäcksleden. Dessutom planerades området så att parkeringsytor las mot trafiken.
Vi har tagit emot era synpunkter och kommer att utreda frågan. Vi ber att få återkomma när vi tagit reda på mer och hur vi ska se på frågan med bullerskydd.

Med vänliga hälsningar

Anna Kero
Infrastrukturchef

 


Postadress Besöksadress  Tel Telefax E-post
Stadsbyggnads Stadsbyggnadshus I 019-21 10 00 växel  019-21 15 63 stadsbyggnad@orebro.se
Box 33400 Åbylundsgatan 8 A 019-21 21 00 kundtjänst    Hemsida
701 35 Örebro       www.orebro.se


2009-11-02

//Styrelsen har skickat iväg följande skrivelse till Örebro kommun (Fredrik Person(MP) som är ansvarig i dessa frågor) med anledning av den stundande broöppningen//

Skrivelse angående den utökade trafiken på Bygärdesgatan

Nu är beslut fattat att öppna bron nedanför Slussen för allmän trafik. För drygt 30 år sedan, då byggnationen av vårt bostadsområde startade diskuterades den s.k. ”Skebäcksleden”. Politikerna i Örebro låg vid denna tidpunkt lågt med dessa planer p.g.a. den negativa miljöpåverkan som alla var överens om skulle komma att ske om man förverkligade leden. Vidare hette det att vi, Brf Norensberg(hette då Örebrohus 19) skulle skyddas genom en bullervall om leden mot förmodan skulle bli verklighet.

Genom en skrivelse i ett remissförfarande, 1994-05-03, har vi gett ett yttrande i form av ett överklagande. Vi överklagade Länsstyrelsens beslut om detaljplan 1993-04-07 för Skebäcksleden, delen Alnängarnas koloniområde. Vi pekade på omfattande brister i beslutsunderlaget – det var helt enkelt undermåligt.

Länsstyrelsen avslog vårt överklagande 1993-06-24, varpå vi gjorde en hemställan till regeringen om ett upphävande av indelningsdelegerades hela beslut om planen, också detta utan framgång.

Eftersom politikerna nu ändå har beslutat att flytta en del av trafiken i Örebro till en annan del av staden så innebär det att det får konsekvenser för de boende utmed den nya sträckningen. Trafiken kommer att öka kraftigt i omedelbar närhet till vårt bostadsområde med konsekvenser som ökade avgasutsläpp, ökat buller samt en ökad olycksfallsrisk, särskilt för barnen i vårt bostadsområde. Ca 20-30 meter ifrån Bygärdesgatan har vi en idrottsplats där barnen spelar boll om sommaren och åker skridskor på vintern. Det händer ibland att bollar hamnar utanför idrottsplatsens staket för att hämtas på Bygärdesgatan.

Vi önskar därför att skyddet mot buller och trafik förbättras genom i första hand en jordvall med växtlighet på. Idag finns det en jordvall som man lade dit för över 30 år sedan,  men den är inte vad den har varit då den har sjunkit ihop. På denna jordvall finns det redan träd och lägre växtlighet i form av buskage och sly. Vi önskar att denna jordvall förbättras och görs högre.
I andra hand kan ju någon form av bullerstaket tänkas men är enligt många av oss boende estetiskt mindre tilltalande.

Vi önskar ett svar snarast på ovanstående skrivelse.

Örebro den 1 november 2009
Styrelsen  Brf Norensberg
Hans Alexandersson
Ordförande
Brf Norensberg

 


2009-10-27

Asfalteringsarbeten

Styrelsen har beslutat att vi skall se över våra asfalterade ytor. Vi avser att i flera etapper renovera våra parkeringar och gångbanor. Vi kommer att starta renoveringsarbetena med ytorna framför våra radgarage där behovet är som mest akut. Där händer det ibland att marken fryser upp vilket leder till problem att få upp portarna. Det har även hänt att uppfrysningarna har varit så pass omfattande att bilarnas underrede har släpat i asfaltbeläggningen. 
Arbetet kommer att utföras av NCC under V45 med start måndagen den 2/11 med avslut på fredagen samma vecka. Då kommer vi tyvärr inte att kunna köra ut eller in bilarna i garagen. Om vi vet att vi inte behöver bilen under dessa dagar kan den ju givetvis stå kvar i garaget. Är vi osäkra, så är det bäst att vi senast söndagen den 1/11 kör ut bilen. NCC vill heller inte att vi parkerar bilar på ”garagegatan” då de skall ställa upp sina maskiner där.
Det här ställer till en hel del problem för oss då vi ju inne i vårt område inte har så många bilplatser, och därför kommer vi att öppna tennisbanan för parkering. Vidare har vi platser till förfogande vid motorvärmarna som inte är förhyrda, vi har en större parkering utanför Norensbergsgatan 18-24, en mindre parkering mitt emot garagen 61-66 samt några platser på vår parkering vid Villagatan. Dessutom kan vi utnyttja parkeringen norr om vårt område, mellan det nya höghuset och vårt område. Jag utgår ifrån att vi kan parkera där då det står en skylt med den något luddiga texten ”Hyresgäster och övrigt”. Observera att det finns förhyrda platser närmast höghuset. Vi kan väl rymmas i begreppet ”övrigt” antar jag. Sedan kan vi ju använda Sture- och Villagatan under dessa dagar.

Örebro den 22 oktober 2009
Hans Alexandersson

 


2009-10-11

Städdag lördagen den 24/10


 

Samling utanför tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30


Vi kommer även på höststäddagen att forsla bort grovsopor. Tidigare har vi endast gjort det på vårstäddagen, men då behovet har visat sig vara större än förväntat gör vi det även på denna höststäddag. En släpkärra kommer att hyras in och den kommer att finnas vid parkeringen ifrån kl.09.00 till ca kl. 12.00

Förslag till arbetsfördelning

 • Komplettera/laga skydden över garagelåsen: 2-3 personer

 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken: 2-3 personer

 • Städning av tvättstugan och elcentral: 3personer

 • Städning cykel o förrådsutrymmen samt inventering av våra trädgårdsredskap: ca 4 personer

 • Garagegrupp. Smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, städa av garagens tak samt hängrännor. Smörjmedel finns i värmecentralen. Smörjmedel ställs efter användning in i värmecentralen: ca 6 personer

 • Städa tennisbanan samt lagning och tillsyn av staket: ca 3-4 personer

 • Beskärning av träd/växter, beskärning av träd/växter som är på väg att växa in i byggnader och ut över gångbanor (förråds- och husgavlar): ca 3-4 personer

 • Översyn och städning av våra lekplatser: 3-4 personer

 • Rengörning av stuprännornas renssilar: 4 personer

 • Kontroll att samtliga vattenslangar är bortkopplade ifrån vattenutkastarna: 2 personer
 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden. Kontroll av lekparkerna: lekredskap och staket m.m.: 5-10 personer


Välkomna!
Styrelsen gm Hans Alexandersson

 


2009-10-01

Brf Norensberg fyller 30 år iår och det vill vi fira!

Fredag 6 november kl 19 träffas vi vuxna i Stadsträdgården för mat och underhållning.
Föreningen bjuder på mat och bordsvatten. Övriga drycker betalar var och en.
Vi planerar att få se bilder på hur våra kvarter såg ut innan föreningens hus byggdes.
Efter maten startar musiken och hågade tar steget ut på dansgolvet.
Baren har öppet! Välkomna!

Barnen bjuds på en eftermiddag på Lek & Buslandet den 7 nov
Ungdomarna bjuds på bio med meny

Festkommittén
Pirjo, Karin, Carina, Marianne och Lone

Antal vuxna till festen i Stadsträdgården (100 kr/vuxen i anmälningsavgift)
Antal barn till Lek & Buslandet
Antal biobiljetter till ungdomar
Vi har uppmärksammat inbjudan men kan inte delta
 
Namn:............................................................
Adress:..........................................................

Anmälan är bindande och vi tar 100 kr i anmälningsavgift av varje vuxen.
Senast 5 oktober vill vi ha anmälan och avgift som lämnas till någon av nedanstående i festkommittén:

Pirjo Leino Hultman, Norensbergsgatan 52,
Carina Matsborg, Norensbergsgatan 34,
Karin Morris, Norensbergsgatan 18,
Marianne Stenberg, Norensbergsgatan 40,
Lone Winkler Norman, Norensbergsgatan 16

 


2009-08-15

Avbrott på fjärrvärmeleveransen

P.g.a. reparationer på fjärrvärmeledningen utmed Sturegatan kommer värmen och varmvattnet att stängas av fr.o.m. den 17 augusti kl. 09.00 t.o.m. 19 augusti kl.21.00. Eftersom arbetet kräver en längre tids avstängning kommer vi inte att ha tillgång till varmvatten. Kallvattnet påverkas inte. Vi är enligt E.ON välkomna att duscha vid Eyrabadet under avbrottstiden. Meddela namn och adress i kassan.

 

2009-05-31

BRF NORENSBERG 2008

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 28 maj 2009 i Wadköping

§ 1.      Stämmans öppnande:
Ordföranden Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad

§ 2.      Godkännande av dagordningen:

Dagordningen godkändes

§ 3.     Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Hans Alexandersson

§ 4.      Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Barbro Ohlsson

§ 5.      Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Till dessa båda poster valdes Cheryl Akner-Koler och Roland Tideman

§ 6.      Stadgeenlig utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst

§ 7.      Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 15 st. röstberättigade närvarande Se bil. 1

§ 8.      Styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera att föreningens läge var stabilt

§ 9.      Revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisorernas berättelse se bil. 2

§ 10.    Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:
Mötet fastställde resultat och balansräkningen

§ 11.    Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande
Årets resultat                                                                         -392 073
Balanserad vinst för reservering/ianspråktagande                      3 427 512
Summa som balanseras i ny räkning                                        3 035 439

§ 12.    Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 13.    Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och suppleanter till 3

§ 14.    Arvoden för styrelse, suppleanter och revisorer:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara 2 basbelopp exklusive sociala avgifter

§ 15.    Val av ordförande:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson

§ 16.    Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Till styrelseledamot på 2 år valdes Kjell Karlsson och Carina Wenzel
Till suppleant på 2 år valdes Nils-Erik Martinsson och Bo Westman

§ 17.    Val av revisor och revisorssuppleant:
Till revisor på 1 år valdes Lone Norman Winkler
Till suppleant på 1 år återvaldes Christer Blom
Till extern revisor valdes Grant Thorn Sweden AB

§ 18.    A. Val av valberedning:
Till valberedningen valdes på 2 år Johan Koskela och Erik Ågren
            B. Val av fritids kommitté
Till fritidskommittén valdes på 2 år Pirjo Leino-Hultman, Marianne Stenberg, Karin Morris, och Kjell Pelenius

§ 19.    Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:
Inga motioner hade inkommit till stämman. Ordföranden sade att våtrumsskadorna tas upp till behandling under nästa vecka

§ 20.    Stämmans avslutande:
Ordföranden Hans Alexandersson tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutade mötet


               Hans Alexandersson  mötesordförande      Barbro Ohlsson mötessekreterare


Justeringsmän:
Cheryl Akner-Koler                                           Roland Tideman

 

2009-04-22

Städdag lördagen den 16/5-09

 

Samling vid tvättsugan kl. 09.00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10.30

 

Vi kommer även i år att på städdagen forsla bort grovsopor. Vi kommer att för ändamålet hyra en släpkärra. Den kommer att finnas vid parkeringen ifrån kl.09.00 till ca kl. 12.00. Det finns då möjlighet att göra sig av med obrukbara cyklar. I vårt stora cykelförråd finns det cyklar som enligt styrelsens bedömning mer eller mindre är att betrakta som skrot. De står där år efter år och tar upp plats. Ni som vet med er att ni äger cyklar som ni vill få borttransporterade till tippen har nu chansen. Det är angeläget då cykelförrådet för närvarande är fullt.

Förslag till arbetsfördelning

 • Besiktning av skadad asfalt: 2-3 personer

 • Besiktning av målning och ev. rötskador på snickerier: 2 personer

 • Bortforsling av grovsopor: 2-3 personer

 • Städning av tvättstugan: 3 personer

 • Städning av undercentral och elcentral. Städning av rummet för miljöfarligt avfall: 2 personer

 • Städning cykel o förrådsutrymmen: 2 personer

 • Rengörning av stuprännornas renssilar: 2 personer

 • Rensning av mossa på tak: 2 personer

 • Rensning av hängrännor över och på sidorna om verandorna på radhuslängorna med brutna tak. Så många som möjlig då behovet är stort.

 • Smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, smörjmedel finns i värmecentralen. Rensning av garagens hängrännor: ca 2-4 personer

 • Städa idrottsplatsen, samt lagning och tillsyn av staket: ca 1 person

 • Översyn och städning av våra lekplatser: 3-4 personer

 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: 5-10 personer

 • Olja in utemöbler, staket m.m: ca 10 personer

Styrelsen har beställt matjord till städdagen. Leverans beställd till den 15/5
 
Styrelsen
gm
Hans Alexandersson

 

2009-01-29

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att meddela ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Denna rekommendation ställs sedan emot motionärens/motionärernas förslag . Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ och det är den som avgör vilket av förslagen som skall antas och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.
Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga, att komma in med motioner senast den 28/2-09

Örebro den 28 januari 2009
Hans Alexandersson

 

2009-01-23

Skärmväggar

Många av de skärmväggar som skärmar av våra tomter börjar bli dåliga. Dessa har genom åren varit tämligen dyra att underhålla. Det är nästan omöjligt att få ett kostnadseffektivt underhåll om man bygger snickeriarbeten i vanligt trä som målas med täckfärg. De skärmväggar som finns utmed Villa- och Sturegatan är laserade och de har också klarat sig bättre. Nackdelen med lasyrfärg är att man måste måla om mycket oftare, ca vart femte år.

Vi har redan bytt ut många skärmväggar och nu har styrelsen beslutat att byta ut resterande väggar. Materialvalet blir tryckimpregnerat trä som står sig många decennier. Dessa kan vi om vi vill måla efter ca 3 år då de är mogna att ta åt sig färgen. Om några år kommer det att bli förbjudet att använda färger med lösningsmedel i, då kommer endast vattenbaserade färger och oljor att kunna användas. Vad det kommer att innebära för materialets motståndskraft mot väder och vind återstår att se, men det är svårt att frigöra sig ifrån misstanken att det kommer att bli sämre. För att minska risken för ökade underhållskostnader väljer vi därför att bygga med tryckimpregnerat virke.

Onsdagen den 28/1 påbörjas arbete med nedmonteringen av de skärmväggar som skall utbytas.
Ni som exempelvis har spaljéer eller liknade som ni vill spara uppmanas att montera ned dessa. Det kan ju även gälla viss växtlighet som ni kanske vill spara.

 

Våtrumsbesiktning

I november förra året genomförde föreningen en s.k. våtrumsbesiktning för att upptäcka skador och för att kontrollera att våra våtutrymmen håller en hygglig standard. Av alla bostadsrättslägenheter som Anticimex besiktar får var femte lägenhet anmärkning. Den årliga kostnaden i Sverige idag för att återställa fukt- och vattenskador uppgår till 5 miljarder kronor. Det är således något av ett samhällsproblem. Vi hade endast 8 anmärkningar på 91 lägenheter vilket måste betraktas som mycket bra. Vi har tidigare genomfört 2 besiktningar med ungefär samma goda resultat. De bostadsrättshavare som har fått förhöjda fuktvärden uppmätta är vidtalade.

Den i särklass vanligaste orsaken till skador är dåligt skötta brunnar. Dessa skador är i regel lömska då de inte går att upptäcka förrän det är för sent. Där det finns klämring skall den kontinuerligt efterjusteras och det är ytterst viktigt att vi rengör brunnarna. Smuts suger åt sig fukt och då ligger den i allmänhet mot skarven mellan brunn och golvbeklädnad. En annat vanlig orsak till fuktskador är bristfälligt utförda arbeten av hantverkare – dåligt isolerade rörgenomföringar, bristfällig isolering bakom duscharmaturer och liknande,  samt undermåliga fuktspärrar. I våra kök är läckande diskmaskiner en vanlig orsak till vattenskador med efterföljande fuktproblem.  Många fuktskador går som sagt inte att upptäcka med ögat och det är därför viktigt att föreningen regelbundet utför dessa kontroller.

Hans Alexandersson
Ordförande   

 

2008-12-12

Fjärrvärme

E-on håller på och skall ansluta en ny fjärrvärmeledning ute på Sturegatan. I samband med detta kan det ev. uppstå kortare störningar i vårt värmesystem. Arbetet kommer att pågå mellan måndagen den 15/12 kl. 08.00 och tisdagen den 16/12 kl. 01.00

 

2008-10-15

Städdag lördagen den 25/10

Samling utanför tvättstugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

Vårt stora cykelförråd börjar bli halvfullt av gamla skrotcyklar som aldrig används och som kanske aldrig mer kommer att användas. Förrådet är i första hand till för cyklar som används någorlunda regelbundet. Som läget är nu kommer vi inte in med våra cyklar som används dagligen. Observera att cykelförråden vid F-husen är till för de boende i dessa hus – det förekommer att andra boende ställer in cyklar i dessa förråd med påföljd att de som bor i F-husen inte får plats med sina cyklar.

Förslag till arbetsfördelning
 • Städning av undercentralen samt rengörning av ventilationsfilter till bredbandselektroniken: 2-3 personer.

 • Städning av tvättstugan och elcentral : 3 personer.

 • Städning cykel o förrådsutrymmen samt inventering av våra trädgårdsredskap: ca 4 personer

 • Garagegrupp. Smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, städa av garagens tak samt hängrännor. Smörjmedel finns i värmecentralen. Smörjmedel ställs efter användning in i värmecentralen: ca 6 personer

 • Städa tennisbanan samt lagning och tillsyn av staket: ca 3-4 personer

 • Beskärning av träd/växter som är på väg att växa in i byggnader och ut över gångbanor (förråds- och husgavlar): ca 3-4 personer

 • Översyn och städning av våra lekplatser: 3-4 personer

 • Rengörning av stuprännornas renssilar: 4 personer

 • Kontroll att samtliga vattenslangar är bortkopplade ifrån vattenutkastarna: 2 personer

 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden. Kontroll av lekparkerna: lekredskap och staket m.m.: 5-10 personer
  •  


   Välkomna!

   Styrelsen
   gm
   Hans Alexandersson

    

2008-07-04

Förändring i TV-kanal utbudet

TV4 Plus ersätter TV8 i vårt grundutbud. TV8 finns tillgänglig som en Tillvalskanal i ComHem´s digitala tv-utbud.
Läs mer på www.comhem.se/appmanager/portal/comhem?_
nfpb=true&_ pageLabel=comhem_
nyheter&newsPath=__BEA%20Repository__news__news_
080625.html

 

2008-08-16

Nerikes Allehanda har under senare tid då och då haft artiklar om bakgrunden till några av Örebro´s gatunamn. Bl.a. en artikel om Norensbergsgatan som för övrigt låg längre norrut än den gör idag.

 

2008-06-01

Protokoll fört vid årsmöte i BRF Norensberg den 28 maj 2008 i Wadköping

§ 1.        Stämmans öppnande:
Ordföranden Hans Alexandersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2.        Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkändes.

§ 3.        Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Lars-Olov Ågren

§ 4.        Val av protokollförare för stämman:
Till protokollförare för stämman valdes Barbro Ohlsson

§ 5.        Val av två justeringsmän tillika rösträknare:
Till dessa båda poster valdes Anna-Lena Ekedahl och Roland Tideman

§ 6.         Stadgeenlig utlysning av stämman:
Mötet konstaterade att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst

§ 7.          Fastställande av röstlängd:
Röstlängden fastställdes, det fanns 24 st. röstberättigade närvarande och 3 fullmakter. Se bil. 1

§ 8.           Styrelsens årsredovisning:
Hans Alexandersson redogjorde för årsredovisningen, varvid mötet kunde konstatera att föreningens läge var stabilt

§ 9.            Revisorernas berättelse:
Mötet tog del av revisorernas  berättelse se bil. 2

§ 10.           Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning:
Mötet fastställde resultat och balansräkningen

§ 11.           Beslut om resultatdisposition:
Stämman godkände styrelsens förslag enligt följande

Årets resultat                                                              659 840
Balanserad vinst för reservering/ ianspråktagande        3 051 160
Reservering för yttre underhåll enligt stadgarna            - 141 744
Summa som balanseras i ny räkning                          3 569 256

§ 12.          Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet tackade styrelsen för ett gott arbete

§ 13.           Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen:                              
Mötet fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och suppleanter till 3.

§ 14.           Arvoden för styrelse, suppleanter och revisorer:
För nästkommande år skall styrelsearvodet vara 2 basbelopp exklusive sociala avgifter.

§ 15.            Val av ordförande:
Till ordförande på 1 år valdes Hans Alexandersson.

§ 16.            Val av styrelseledamöter och suppleanter:
Till styrelseledamot på 2 år valdes Barbro Ohlsson och Lars Kastbom
Till suppleant på 2 år valdes Roland Tideman

§ 17.            Val av revisor och revisorssuppleant:
Till revisor på 1 år valdes Lone Norman Winkler
Till suppleant på 1 återvaldes Christer Blom

§ 18.            A.Val av valberedning:
Till valberedningen valdes på 2 år Joakim Fröding och Johan Koskela
                    B.Val av fritids kommitté:
Till fritidskommittén valdes på 2 år Pirjo Leino-Hultman och Tove Svensson

§ 19.             Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 36:
Inga motioner hade inkommit till stämman.

§ 20.              Stämmans avslutande:
Ordföranden Lars-Olov Ågren tackade de närvarande för visad uppmärksamhet och avslutade mötet.

 


…………………………………………                       ……………………………………………
Lars-Olov Ågren  mötesordförande                  Barbro Ohlsson  mötessekreterare

Justeringsmän:
 
…………………………………………                       ……………………………………………
Anna-Lena Ekedahl                                     Roland  Tideman

 

2008-01-28

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att avge ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.
Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att inkomma med motioner senast den 29/2-08.

 

2008-01-28

Pyroteknik

Många boende i vårt bostadsområde har hundar. Jag har genom samtal med boende som är hundägare förstått att detta med smällare är ett stort problem för hundägare och deras hundar. Hundarna är skräckslagna. Det används mer smällare och under betydligt längre tid än som tidigare varit brukligt. Att vi på nyårsnatten och på påskaftonen firar med lite fyrverkerier under ordnade former är väl inte så mycket att säga om. Det har vi alltid gjort och det kommer vi troligen att fortsätta med. Det upplevs som mycket störande då vi under flera veckors tid tvingas att lyssna till bombardemanget. Dessutom har flera av oss fått våra brevlådor sönderskjutna. Därför vädjar jag om återhållsamhet vad det gäller fyrverkerier och smällare. Det bör vidare observeras att det är förbjudet för minderåriga att bruka fyrverkerier och smällare.

 

2007-09-13

Information angående Stadsnätet i Örebro och Kumla
(bredband m.m.)

F.o.m. 071001 kommer OpenNet att ta över rollen som kommunikationsoperatör för vårt stadsnät.
Så vitt jag förstår kommer det inte innebära någon skillnad för vår del förutom att utbudet av tjänster och tjänsteleverantörer kommer att öka. För ytterligare info, gå in på www.orebro.opennet.se
Som information till nyinflyttade och övriga i föreningen som har funderingar om Stadsnätet. Föreningen har ju byggt ett eget nät som är anslutet till "Stadsnätet i Örebro och Kumla". För att kunna nyttja de tjänster som finns så måste var och en teckna sitt eget avtal, gå in på www.orebro.opennet.se för att se vilka tjänster som finns tillgängliga. Kostnaden står naturligtvis var och en för. Föreningen har "bara" gett oss möjligheten att ansluta till Stadsnätet.
 

2007-07-13

Förändringar i tv-utbudet. F.o.m. 1 september 2007 kommer Eurosport att försvinna ifrån ComHem´s basutbud. Läs mer på www.eurosport.se/nyheter/sport_sto1228127.shtml det finns även en protestlista på www.namninsamling.se där man kan visa sitt missnöje.

 

2007-06-23

Samtliga lås kommer att bytas ut i föreningen. Bytet kommer att ske efter semestern. Mera info kommer.

 

2007-06-02

Lagt instrumentet på hyllan?
Söker nya utmaningar?            
Saknar musicerandet efter musikskoleåren?

Då kanske du vill du vara med och spela i symfoniorkestern? 
Vi i Örebro Orkesterförening behöver särskilt förstärkning i stråkstämmorna men också i oboe-, fagott- och trumpetstämmorna. Men alla är välkomna!
Läs mer på www.orekester.se

 

2007-05-03

Städdag lördagen den 12/5-07

Samling vid tvättsugan kl. 09. 00

Fritidskommittén serverar fika kl. 10. 30

 

Styrelsen har beslutat att vi på städdagen forslar bort grovsopor. Vi kommer att för ändamålet hyra en släpkärra. Den kommer att finnas vid parkeringen ifrån kl.09.00 till ca kl. 12.00.

Förslag till arbetsfördelning

 

 • Bortforsling av grovsopor: 2-3 personer.

 • Städning av tvättstugan: 3 personer.

 • Städning av undercentral och elcentral. Städning av rummet för miljöfarligt avfall 2 personer.

 • Städning cykel o förrådsutrymmen: ca 2 personer.

 • Rengörning av stuprännornas renssilar: 2 personer.

 • Besiktning av fastigheten avseende målning: 2 personer.

 • Rensning av hängrännor över och på sidorna om verandorna på radhuslängorna med brutna tak. Så många som möjlig då behovet är stort.

 • Smörjning och tillsyn/kontroll av garageportarnas funktion, smörjmedel finns i värmecentralen. Rensning av garagens hängrännor: ca 2-4 personer.

 • Städa idrottsplatsen, samt lagning och tillsyn av staket: ca 1 personer.

 • Beskärning av växter. Såg och sekatör finns i värmecentralen (läggs tillbaka efter användning). Beskärning av växter som är på väg att växa in i byggnader och ut över gångbanor (förråds- och husgavlar): ca 3-4 personer.

 • Översyn och städning av våra lekplatser: 3-4 personer.

 • Allmän städning och upplockning av skräp. Kärra för ändamålet finns i ett av förråden: 5-10 personer.

 • Olja in utemöbler m.m. ca 10 personer

Styrelsen har beställt matjord till städdagen. Leverens beställd till den 11/5.

Styrelsen
gm
Hans Alexandersson

 

2007-03-15

Golfmästerskap

Vi har länge pratat om att vi skulle ha ett "Golfmästerskap" i området. Nu har Håkan Johansson tagit tag i tanken och skickat ut en intresseanmälan till de golfare han kände till. Är du intresserad och ej fått någon intresseanmälan, hör av dig till Håkan på / Nbg.72 / 32 09 28 / hej@hjohan.st

2007-03-10

Ny TV-kanal

Upptäckte att vi fått en ny TV-kanal i vårt basutbud. Det är Kanal 9 som bjuder på frivisning fram till augusti. Läs mer på http://www.comhem.se/portal/comhem/tv_kanalen

 

2007-01-30

Motioner

Enligt våra stadgar skall föreningen hålla ordinarie föreningsstämma någon gång före juni månads utgång. Kallelse till stämman kommer senare och troligen kommer vi att som vanligt hålla stämman någon gång under maj månad.
För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före februari månads utgång. De inkomna motionerna behandlas av styrelsen som kommer att avge ett yttrande. Detta yttrande är styrelsens rekommendation till stämmobeslut. Stämman är föreningens högsta beslutande organ och finner stämman att motionärens mening är mer tilltalande än styrelsens kan stämman besluta enligt motionärens yrkande.
Jag ber därför alla medlemmar som har någon angelägen fråga att inkomma med motioner senast den 28/2-06.

Örebro den 27/1-07
Styrelsen
Norensberg
gm
Hans Alexandersson