Infobroschyr

2014-01-06

FÖRVALTNING OCH SKÖTSEL

 

Föreningen har följande avtal om förvaltning och skötsel av våra fastigheter.

 

EKONOMISK FÖRVALTNING

Riksbyggen ser till att vi betalar våra hyror och avgifter.
De sköter bokföringen, upprättar budget, bokslut och deklarationer m.m.
Ytterligare uppgifter kommer.

 

VÄRME OCH VARMVATTEN

Det är e.on som levererar fjärrvärme och varmvatten.
RING NÅGON I STYRELSEN OM DU HAR PROBLEM MED VÄRMEN ELLER VARMVATTNET.

 

SKÖTSEL AV GEMENSAMMA GRÖNYTOR

Trädgårdstjänst i Örebro sköter gårdsytor och planteringar.

 

RUTINER VID ÖVERLÅTELSER

När du har planer på att sälja din bostadsrätt skall/bör du först förvissa
dig om att styrelsen godkänner din köpare som ny medlem i föreningen.
Innan styrelsen godkänner köparen tas alltid en kreditupplysning. Detta
gör vår förvaltare. Tag därför alltid kontakt med denne när du skall sälja.

 

FELANMÄLAN

Uppstår något fel i eller utanför din lägenhet, ring till
Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00 på tel: 019- 32 47 15

 

VID ALLVARLIGA AKUTA FEL

Länk

 

LÅS/UTELÅSNING

Länk

 

NYCKLAR

Länk

 

UTEMILJÖ

Trädgårdstjänst sköter den gemensamma yttre miljön. Uteplatserna sköts av respektive bostadsrättsinnehavare. Det finns gemensamma redskap som gräsklippare, häcksax, krattor, spadar, skottkärror, lagerkärra för transport inom området. Materielen förvaras i förrådsrum som ligger på vardera sidan om tennisplanen.
Observera att det vid större arbeten eller förändringar på de privata tomterna krävs ett samråd med grannar och styrelse. Det kan gälla frågor som träd, plank, utegolv, skärmtak m.m.

 

REPARATIONER OCH UNDERHÅLL

Det yttre underhållet och reparationer på byggnader och mark samt gemensamma utrymmen svarar föreningen för. Pengar avsätts varje år i föreningens budget till en yttre underhållsfond. Underhållet av din lägenhet svarar du själv för. Här kan du använda den reparationsfond som hör till din lägenhet. Fonden byggs upp genom en automatisk avsättning från din månadsavgift. Hur stor fonden är kan du se på avgiftsavin. När du tar ut pengar skall kvitto uppvisas på summan av reparationen för ordföranden. Borrhammare och tapetserarbord finns att låna av föreningen.

 

TILLÄGGSFÖRSÄKRING (fr.o.m. 2011-01-01 tecknas den kollektivt av föreningen)

Du som bor i bostadsrätt har vissa skyldigheter. Det innebär bl.a. att Du ansvarar för underhåll av lägenheten samt de skador på fastigheten som uppstår på grund av försumlighet från din sida. Fr.o.m. 2011-01-01 tecknas en tilläggsförsäkring kollektivt av föreningen så var och en behöver numera inte ombesörja det.

 

TVÄTTSTUGAN

Tider i tvättstugan bokas. Bokade tider måste respekteras!

Efter avslutad tvättning skall maskinerna rengöras och tvättstugan städas. Även golvet i entrén skall städas. Städutrustning finns i tvättstugan.

LÄMNA TVÄTTSTUGAN I DET SKICK SOM DU SJÄLV VILL ÖVERTA DEN!

 

FELANMÄLAN AV TVÄTTSTUGAN

Någon i styrelsen eller Trädgårdstjänst vardagar mellan kl. 08.00 – 16.00 på tel: 019- 32 47 15
Sätt upp en lapp i tvättstugan att felet är anmält.

 

CYKELRUM

I cykelrummen skall enbart cyklar förvaras. Ett nytt gemensamt cykelrum har uppförts.

 

HUNDAR

Har du hund gäller samma regler som i den övriga kommunen. Inga lösspringande hundar inom föreningens allmänna ytor och tikar skall under löptid alltid hållas kopplade. Föroreningar efter hundar plockas upp.

 

MARKISER, ANTENNER OCH PARABOLER

Du måste inhämta styrelsens medgivande vid alla montage som kräver håltagning i yttervägg eller takmontage. Ett särskilt kontrakt som gäller ansvarsfrågan skall upprättas mellan dig och föreningen.

 

AVFALL

Vi källsorterar vårt hushållsavfall. Avfall som sorteras kan återvinnas, återanvändas och återföras till kretsloppet.I soprummet finns kärl för TIDNINGAR, PAPPERS, GLAS- HÅRDPLAST OCH
METALLFÖRPACKNINGAR

KOMPOSTERBART AVFALL

läggs i papperspåsar som kommunen tillhandahåller (finns i soprummet) och därefter i de bruna plastkärlen

ÖVRIGT HUSHÅLLSAVFALL

läggs i väl knutna plastpåsar i de kärl som är avsedda för det ändamålet


TRÄDGÅRDSAVFALL

läggs på högen som finns vid garagelängorna längst norrut


MINDRE EL- OCH ELKTRONIKAVFALL

läggs i låst utrymme vid Norensbergsgatan 142 .Där finns boxar för olika typer av avfall såsom:

  •   Hushållsbatterier
  •   Ljuskällor
  •   Små-elektronikExempel på småelektronik:
• Småapparater
• Brödrostar
• Kaffebryggare
• Klockor
• Kameror
• Våffeljärn
• Miniräknare
• Leksaker
• Spel
• Fjärrkontroller
• Telefonsvarare
• Hårfönar
• Freestyles
• Strykjärn
• Handverktyg
• Mobiltelefon

 

 

TRAFIKFÖRESKRIFTER

Ett av målen för dem som planerade området från början var att för allas trivsel och barnens säkerhet skapa ett så bilfritt område som möjligt. Därför är all trafik med motordrivet fordon förbjuden i vårt område. Undantag gäller för utryckningsfordon. Fordon för fastighetens skötsel.

Sjuktransporter/transport av rörelsehindrade. Transport av tung och skrymmande gods.

Tänk på att köra med mycket låg hastighet och efter i- och urlastning , omedelbart köra fordonet ur området.
Informera Edra gäster och Taxibilar om förbudet!

 

 

 

PARKERINGSPLATSER OCH GARAGE

Föreningen har 16 garageplatser för uthyrning, i första hand till dem som bor i flerfamiljhusen. Dessutom finns 18 parkeringsplatser med motorvärmare för uthyrning. Uthyrning av P-platser och garage görs av styrelsen Kontakta Karl-Heinz Nilsson Ngb 86, 072-730 31 73

OBS! Tvätt av bil i området är strängeligen förbjuden!
Örebro kommun tillåter inte tvätt av bil där oljeavskiljare ej finns!


 

 

ÖVRIGT

Med tanke på de ständigt ökade kostnaderna för underhåll m.m. är det nödvändigt att alla medlemmar är aktsamma om våra gemensamt ägda fastigheter och dess tillhörande utrustning samt vår vackra utemiljö.
Om någon boende vållar skada på fastigheterna i något avseende, vill styrelsen genast ha anmälan om detta från vederbörande så att reparation kan utföras och kostnadsreglering ske.
I vår förening finns en fritidskommitté som flera gånger om året ordnar aktiviteter för oss medlemmar. Dessutom har vi gemensamma städdagar vår och höst.
Information om föreningen får du i postlådan och på denna hemsida.